ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELE

 

Námi nabízené výrobky jsou prvotřídní kvality se zárukou u autorizovaných servisů všech značek po celé České republice. A proto pokud se stane, že se u Vámi zakoupeného výrobku vyskytla vada budeme ji s Vámi rychle řešit.

 

Nevíte si rady s reklamací? Kontaktujte nás na e-mailu: reklamace@sity.cz.

 

Nejrychlejšího vyřízení reklamace dosáhnete reklamováním zboží přímo v autorizovaném servisu. Seznam autorizovaných servisů naleznete ke stažení níže na této stránce nebo na adrese www.najdiservis.cz, v návodu, který je přiložen u zboží, popř. v záručním listě, je-li ke zboží vydán, nebo na webu výrobce. Kontaktujte autorizovaný servis a popište problém. Servis vám poskytne úplné a odborné informace, sdělí Vám, zda se opravdu jedná o vadu a zda je možné ji odstranit svépomocí nebo je nutné zahájit reklamační řízení. V případě velkých domácích spotřebičů nabízejí servisy výjezd svého technika přímo k Vám, u malých spotřebičů je nutné doručit zboží do servisu osobně, kurýrem či poštou. Pokud posíláte zboží do servisu přiložte: kopii dokladu o koupi či jiný doklad prokazující koupi zboží, popis závady a Vaše kontaktní údaje.

V případě, že pro zboží neexistuje autorizovaný servis nebo chcete reklamaci uplatnit přímo u nás, prosíme zašlete zboží na adresu naší provozovny: Elektro SITY, Horní 15, 580 01 Havlíčkův Brod.

Společně se zbožím pro vyřízení reklamace přiložte doklad prokazující koupi zboží (faktura) a vyplněný reklamační list (níže ke stažení).

Výrobek do reklamace předejte čistý včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujícími ověření reklamované vady, urychlíte tím vyřízení reklamace. V případě reklamace informujeme kupujícího o přijetí a vyřízení reklamace emailem, případně telefonicky.

 

 1. Záruka za zboží prodávané v eshopu www.sity.cz prodávajícího se řídí platným a účinným právním řádem České republiky, mimo výrobky, jejichž životnost/trvanlivost je ohraničena datem expiraceNa dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.
 2. Prodávající prodává zboží špičkové kvality. V případě poruchy zboží je možno se obrátit na prodávajícího nebo na autorizované servisy pro jednotlivé typy výrobků.
 3. Při dodání zboží je kupujícímu spolu se zbožím doručen i záruční list (pokud je výrobcem ke zboží přikládán). Tento záruční list může zákazník zaslat prodávajícímu, který záruční list potvrdí a obratem jej potvrzený zašle zákazníkovi zpět.
 4. Kupujícímu se doporučuje prohlédnout zboží vč. příslušenství dle přiložené faktury bezprostředně po jeho převzetí. Kupující zkontroluje stav zboží a v případě poškození vyhotoví záznam o poškození zboží za přítomnosti dopravce. Veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží. Podepsáním přepravního listu kupujícím kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně a včas dodáno.
 5. V případě mechanického poškození zboží, které nebylo patrné při převzetí zásilky by měl kupující reklamovat zboží nejpozději do tří dnů po dodání zboží. Před prvním použitím zboží je zákazník povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě nesprávného používání zboží nese odpovědnost kupující.
 6. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.
 7. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to opravou zboží, výměnou zboží a, není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom rozhodne autorizované servisní středisko, a to formou písemného posouzení této vady. V takovém případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.

Vrácení peněz poštovní poukázkou není bohužel možné!

Lhůta pro vyřízení reklamace: V případě, že jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena nejpozději ve 30 denní lhůtě a začíná bežet dnem dodání zboží do reklamačního řízení. V případě, že nejste spotřebitel, se snažíme vyřídit reklamaci v co nejkratší době.

Neopravitelná závada: Pokud se servis vyjádřil, že je zboží neopravitelné a máte dořešit s prodejcem vrácení peněz či výměnu za nový kus, zašlete opravný (montážní list) a záruční list poštou nebo emailem na naši adresu. Na základě zaslaných dokumentů bude posouzena oprávněnost Vaší reklamace, následně Vás budeme kontaktovat.

Jak postupovat když je přijaté zboží poškozené: Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodanou zásilku. Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte. Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti co nejdříve informovat buď přepravce, nebo naší společnost, v závislosti na druhu Vámi vybrané přepravy.

Zboží bylo dodáno nekompletní nebo neodpovídá objednanému: Prosíme, napište nám podrobnosti prostřednictvím emailu nebo nás kontaktujte telefonicky a my Vám následně poradíme jak dále postupovat.

 

Průběh reklamace:

 1. Vyplňte prosím reklamační protokol, který je ke stažení níže na této stránce
 2. Informujte nás o této skutečnosti emailem na reklamace@sity.cz
 3. Pokud budete Vaše zboží zasílat poštou či přepravní společností, balík musí obsahovat seznam zboží. Je nutné přiložit doklad o nákupu zboží a průvodní dopis s přesným popisem vady a platnými kontaktními údaji.
 4. Poštovné platí zákazník. Pokud je reklamace zákazníkovi uznána, může si požádat o náhradu nákladů.
 5. Pracovník reklamačního oddělení Vás bude neprodleně kontaktovat.
 6. Zákonná lhůta na vyřízení reklamace je 30 dnů a začíná běžet dnem převzetí zboží na reklamační řízení (v případě PO 60 dnů).
 7. Závěrem Vám emailem zašleme vyrozumění o reklamaci

 

Pokud při převzetí zboží od přepravce zjistíte, že je obal poškozen, nebo porušen, zboží nepřebírejte a informujte o tomto naší společnost emailem na info@sity.cz nebo tel.: +420 776 05 49 48.

V případě, že budete poškozenou zásilku přijímat, řádně výhrady zaznamenejte do protokolu přepravní společnosti a neprodleně kontaktujte naš eshop.


V případě potřeby se obracejte přímo na autorizované servisy. Autorizované servisy přinášejí vyšší komfort a rychlost při řešení Vašich reklamací. Doporučujeme Vám využívat těchto servisů přímo. Servisní partneři jsou osvědčenými subjekty, na které se spoléháme. Odpadá tak prodleva v logistice mezi námi a servisem, kam zboží zasíláme taktéž.

V Havlíčkově Brodě dne 01.01.2019