OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELE

společnosti e-SITY s.r.o.
IČ: 07026862
se sídlem Korunní 2569/108, 101 00, Praha 10 - Vinohrady
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 293278

provozovnou a kontaktní adresou Elektro SITY, Horní 184, Havlíčkův Brod, PSČ 58001

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky společnosti e-SITY s.r.o., IČ: 07026862, se sídlem Korunní 2569/108, 101 00, Praha 10 - Vinohrady, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 293278 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím, kdy kupující je spotřebitelem, prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího nebo v souvislosti s ní. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.sity.cz (dále jen „internetový obchod“).
1.2. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Nedílnou součástí obchodních podmínek jsou také záruční a reklamační podmínky prodávajícího umístěné na stránkách internetového obchodu. Kupní smlouva se řídí obchodními podmínkami účinnými v den odeslání objednávky kupujícím. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na nákup zboží osobou, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Internetový obchod obsahuje výčet zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny zboží jsou uvedeny jednak s DPH a jednak bez DPH, přičemž pro spotřebitele je závazná cena zboží s DPH. Pokud je v rámci nákupu zboží požadováno zaplacení recyklačního poplatku, jeho výše je u příslušné položky uvedena s tím, že bude připočten ke kupní ceně. Prezentace zboží v internetovém obchodě je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2.2. Informace o možných způsobech platby a dodání zboží, jakož i o nákladech spojených s platbou a dodáním zboží, jsou uvedeny na stránkách internetového obchodu samostatně.
2.3. Na základě registrace kupujícího v internetovém obchodě si kupující může založit vlastní uživatelský účet v internetovém obchodě, prostřednictvím kterého může zboží objednávat. Kupující může objednávat zboží v internetovém obchodě také bez registrace. Při registraci a při objednávání zboží kupující uvede správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu kupující při jakékoliv jejich změně aktualizuje. 
2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář v internetovém obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, o kupujícím a o příjemci, pokud se liší od kupujícího, o vybraném způsobu dopravy a platby a o nákladech na ně, prostor pro uplatnění slevového kuponu, kalkulaci výsledné ceny s uvedením jednotlivých položek, z nichž se skládá, prostor pro poznámku určenou prodávajícímu.
2.5. Před dokončením objednávky a jejím zasláním prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které kupující do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky její obdržení kupujícímu potvrdí e-mailem na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce.
2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, a to např. písemně či telefonicky. 
2.7. Kupní smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena doručením potvrzení obdržení objednávky (tj. přijetím návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy prodávajícím), které je prodávajícím kupujícímu zasláno na e-mailovou adresu kupujícího. V případě, že objednané zboží prodávající nemá na skladě, bude o této skutečnosti kupující neprodleně vyrozuměn; pokud kupující neakceptuje sdělenou dobu dodání zboží či nedojde k dohodě o dodání alternativního zboží, je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě, že zboží prodávající nemá na skladě a není ani schopen jeho dodání zajistit (o čemž bude kupující taktéž vyrozuměn), jsou obě strany oprávněny od kupní smlouvy odstoupit.
2.8. Informace o způsobech platby a dopravy zboží a nákladech na ně jsou platné pouze pro dodání zboží na území České republiky. V případě objednávky s dodací adresou mimo území ČR se prodávající s kupujícím spojí a způsob a cena dodání zboží budou dohodnuty individuálně.
2.9. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
2.10. Kupující může po dokončení objednávky a doručení e-mailového potvrzení obdržení objednávky až do expedice zboží odstoupit od kupní smlouvy (stornovat objednávku) zasláním e-mailu na adresu info@sity.cz. Pro toto odstoupení může kupující také využít formulář prodávajícího pro odstoupení od kupní smlouvy umístěný ke stažení na stránkách internetového obchodu. V případě, že již byla kupujícím zaplacena kupní cena za zboží, budou mu veškeré přijaté peněžní prostředky bezodkladně vráceny.
2.11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

3. Cena zboží a platební podmínky

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu dobírkou, v hotovosti, bankovním převodem na účet vedený u Fio banky, a.s. , č.ú. 2201420983/2010, či na splátky prostřednictvím úvěru u společnosti ESSOX s.r.o., IČ: 26764652, se sídlem České Budějovice, F.A. Gerstnera 52, PSČ 370 01.
3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením, platbou a dodáním zboží. Výše těchto nákladů a bližší podmínky jsou uvedeny v odkazu Doprava a platby na stránkách internetového obchodu prodávajícího a jejich konkrétní výše pro objednávané zboží je kalkulována a zobrazena v procesu objednávání. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i tyto náklady.
3.3. V případě platby na dobírku či v případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V hotovosti může zákazník kupní cenu hradit pouze při volbě dodání zboží osobním odběrem. V případě platby bankovním převodem je kupujícímu zaslána výzva k úhradě kupní ceny společně s informací o číslu bankovního účtu a variabilním symbolu pro úhradu; závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
3.4. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tím není dotčena případná povinnost kupujícího uhradit k výzvě prodávajícího kupní cenu předem dle čl. 3.5. a 3.6. níže.
3.5. V případě, že ze strany kupujícího nedojde k vyžádanému dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.6), je prodávající oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu; pokud nebude kupní cena v přiměřené lhůtě uhrazena, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
3.6. Po zákazníkovi, který si u prodávajícího v průběhu jednoho roku před učiněním objednávky objednal zboží se způsobem platby dobírkou při převzetí zboží a toto zboží si v rozporu s kupní smlouvou od dopravce nepřevzal, bude prodávající požadovat platbu předem, přičemž v případě nezaplacení předem mu zboží nebude dodáno. Z toho důvodu i v případě zaslání objednávky se zvoleným způsobem platby dobírkou bude takový zákazník vyzván k úhradě zboží bankovním převodem a zboží bude expedováno až po připsání ceny zboží na účet prodávajícího; pokud nebude kupní cena v přiměřené lhůtě uhrazena, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

3.7 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně, v případě technického výpadku nejpozději do 48 hodin.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Kupující je v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení lze prodávajícímu doručit na adresu sídla nebo na e-mail info@sity.cz. Lhůta pro odstoupení je zachována, pokud v jejím průběhu kupující odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Kupující může pro odstoupení od smlouvy využít formulář umístěný ke stažení na stránkách internetového obchodu prodávajícím. Kupující je v případě pochybností povinen prokázat uzavření smlouvy s prodávajícím. Odstoupením od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.
4.2. V případě odstoupení od smlouvy kupující bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, odešle zboží s kompletním příslušenstvím na adresu provozovny prodávajícího. Kupující zabalí zboží do obalu, který vyhovuje přepravě křehkého zboží, aby nemohlo dojít k poškození zboží či jeho originálního obalu. Náklady spojené s vrácením zboží po odstoupení od smlouvy nese kupující, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
4.3. Prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu (včetně zaplacené ceny za balení, platbu a přepravu zboží) do 14 dnů od odstoupení od smlouvy stejným způsobem, jakým ji prodávající od kupujícího přijal, nejčastěji bezhotovostně na účet uvedený v odstoupení od smlouvy. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu částku odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
4.4. V případě snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, má prodávající nárok na náhradu této škody v penězích. Prodávající je v takovém případě oprávněn započíst svůj nárok na náhradu škody na nárok kupujícího na vrácení kupní ceny po odstoupení – kupujícímu je tedy kupní cena vrácena v hodnotě ponížené o příslušnou částku. 
4.5. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mj. odstoupit od smlouvy o dodávce zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (tj. např. holicí strojky, epilátory, zastřihovače apod.) či od smlouvy o dodávce audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal.

5. Přeprava a dodání zboží

5.1. Způsob dodání zboží zásadně určuje prodávající, a to prostřednictvím přepravní služby PPL, DPD, Toptrans či osobním odběrem v prodejně prodávajícího v Havlíčkově Brodě či na pobočkách služby Zásilkovna (výdejní místa). Rozměrné a těžké zboží je možno dopravit kupujícímu pouze prostřednictvím přepravní služby Geis Parcel nebo Toptrans. Bližší podmínky jsou uvedeny v odkazu Doprava a platba na stránkách internetového obchodu prodávajícího. 
5.2. Zboží je v případě skladových zásob prodávajícím obvykle expedováno nejpozději druhý až třetí pracovní den po uzavření kupní smlouvy při platbě dobírkou, nejpozději druhý až třetí pracovní den po předání dokumentace o uzavřené smlouvě o úvěru u společnosti ESSOX s.r.o., IČ: 26764652, se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 52, PSČ 370 01 při platbě splátkami, či nejpozději druhý až třetí pracovní den po připsání celé kupní ceny na bankovní účet prodávajícího při platbě převodním příkazem.
5.3. Dopravci, jejichž prostřednictvím prodávající kupujícímu dodává zboží, doručují objednané zásilky v pracovní dny, a to většinou během 24h (PPL, DPD a Zásilkovna) od expedice zboží. Prodávající kupujícího informuje o expedici zboží e-mailem.
5.4. Společně se zbožím je kupujícímu dodána faktura sloužící jako doklad o prodeji zboží. Je-li zboží dodáno s nepotvrzeným záručním listem, může kupující v případě zájmu zaslat záruční list k potvrzení na adresu provozovny prodávajícího. 
5.5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání ve lhůtách stanovených jednotlivými dopravci či v přiměřené lhůtě při osobním odběru, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
5.6. Kupujícímu se doporučuje při přebírání zásilky zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě porušení originální pásky prodávajícího nebo jiném porušení obalu, svědčícím o neoprávněném vniknutí do zásilky či o jejím poškození, se doporučuje příjemci zásilku nepřebírat a ihned informovat prodávajícího telefonicky a e-mailem. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené třetí osobou (dopravcem). Veškeré zboží je před odesláním zkontrolováno prodávajícím a po kontrole je odesíláno vždy v nepoškozeném stavu.
5.7. Pokud se kupující přesto rozhodne, že zásilku v poškozeném obalu převezme, doporučuje se kupujícímu, aby ve vlastním zájmu zboží vybalil za přítomnosti dopravce či doručující osoby a s tímto na místě sepsal zápis o škodě na zásilce.
5.8. V případě, že obal zásilky nejeví známky poškození a kupující zjistí poškození jejího obsahu až po rozbalení zásilky, doporučuje se kupujícímu, aby si ve vlastním zájmu pořídil fotodokumentaci rozbalované zásilky a ponechal si obal zásilky včetně jeho výplní. Ihned po zjištění poškození rozbaleného zboží by měl kupující s dopravcem či doručující osobou sepsat zápis o škodě, a to v souladu s podmínkami doručujících subjektů nejpozději do 2 dnů. O podrobnějším postupu při vyřízení nahlášení škody na zásilce doručující službě se kupující může informovat přímo u konkrétního doručujícího subjektu nebo také u prodávajícího.
5.9. Zajištěná dokumentace prokazující, že škoda na zásilce byla způsobena již před převzetím zboží kupujícím, bude kupujícímu při případné reklamaci zboží sloužit jako důkaz, že vady zboží nevznikly v důsledku nesprávné činnosti kupujícího.

5.10. Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Nepřevezme-li zákazník zboží na sjednané adrese a ve sjednaném čase, má prodávající nárok na úhradu nákladů vzniklých ze zasláním objednávky. Kupující tedy platí veškeré náklady spojené s dodáním zboží a rovněž i náklady spojené s opětovným dodáním zboží.

6. Další práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
6.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 písm. e) občanského zákoníku.
6.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím e-mailu info@sity.cz, přičemž informaci o vyřízení stížnosti zašle prodávající na e-mailovou adresu, z níž byla stížnost odeslána.

7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

7.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
7.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, faxové číslo a dalších údajů potřebných v případě platby prostřednictvím spotřebitelského úvěru (dále jen „osobní údaje“).
7.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícím.
7.4. Kupující bude své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené v internetovém obchodu) uvádět správně a pravdivě a bez zbytečného odkladu bude informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
7.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží a osob zpracovávajících platby nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
7.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo ručně v tištěné podobě.
7.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat oznámením doručeným prodávajícímu.
7.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 7.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. 
7.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
7.10. Nevyloučil-li kupující tuto možnost při registraci v internetovém obchodu nebo při vytváření objednávky, kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na e-mailovou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího. Kupující je oprávněn tento svůj souhlas kdykoliv odvolat.
7.11. Kupující bere na vědomí, že v případě platby zboží prostřednictvím spotřebitelského úvěru prodávající, jakožto zprostředkovatel, osobní údaje získané pro účely uzavření a realizace smlouvy o úvěru předá příslušné úvěrové společnosti. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
7.12. Nesouhlas s dalším zpracováním osobních údajů či žádost o provedení změny v osobních údajích lze doručit na e-mail info@sity.cz nebo na adresu provozovny prodávajícího.

8. Doručování

8.1. Kupujícímu lze doručovat korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce. Prodávajícímu lze doručovat korespondenci na e-mailovou adresu info@sity.cz nebo na adresu jeho provozovny.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Kupující prohlašuje, že se před odesláním objednávky seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i se záručními a reklamačními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

9.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, přičemž k rozhodování sporů z kupní smlouvy, jakož i ze vztahů, které s touto smlouvou souvisí, je dána pravomoc a příslušnost soudů České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
9.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 12000 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz nebo i prostřednictvím platformy pro řešení sporů on-line vytvořené Evropskou komisí. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt na internetových stránkách těchto subjektů. Prodávající kupujícímu doporučuje, aby se předtím, než přistoupí k mimosoudnímu řešení sporů, obrátil s vzniklou situací na prodávajícího přímo, například prostřednictvím e-mailové adresy info@sity.cz.
9.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
9.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Na požádání je kupujícímu zaslána, a to na jeho náklady. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
9.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Elektro SITY, Horní 184, 580 01 Havlíčkův Brod, e-mailová adresa info@sity.cz, telefon +420 776 054 948, +420 569 425 155.

V Havlíčkově Brodě dne 01.01.2024